Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentti: Usein kysytyt kysymykset


1. Kuka voi hakea rahoitusta?
Horisontti 2020-ohjelman pk-instrumentin kautta rahoitusta voivat hakea joko yksittäiset pk-yritykset tai useampien pk-yritysten muodostamat konsortiot. Lisäksi kolmansina osapuolina voi mukana olla esimerkiksi tutkimuslaitoksia tai suurempia yrityksiä esimerkiksi alihankkijoina.
 
2. Voiko rahoitusta minkä tahansa alan pk-yritys?
Ei, vuosina 2016-2017 on avoinna 13 eri aihetta, joiden puitteissa yritykset voivat hakea rahoitusta. Aiheet on nähtävissä komission internet-sivuilla.
Uutta sisältöä.
3. Miten pitkälle kehitetty toimintasuunnitelman tulisi olla hakuvaiheessa?
Ensimmäiseen vaiheeseen haettaessa hakemukseen tulee liittää alustava toimintasuunnitelma, joka sisältää mm. suunnitelman liiketoimintamallista. Toisen vaiheen hakemuksen tulee pohjautua soveltuvuusarvioon ja sen tulee sisältää kehittynyt liiketoimintasuunnitelma, joka on valmisteltu joko 1. vaiheen aikana tai muilla tavoin. 

4. Kuinka rahoitusta hakevien pk-yritysten taloudellinen tilanne tarkastetaan?
Yksittäiset hakijat: Yritysten taloudellista tilannetta ei erikseen tarkasteta, mutta niiden tulee itse osoittaa varallisuutensa riittävän ehdottamansa hankkeen läpi viemiseen.

Konsortiot: Ensimmäiseen vaiheeseen haettaessa projektikoordinaattorin tulee tarkastaa, että konsortion taloudellinen tilanne mahdollistaa hankkeen toteuttamisen. Tarkastus tehdään erillisen osallistujaportaalista löytyvän työkalun avulla. Toiseen vaiheeseen haettaessa projektikoordinaattorit, jotka vastaanottavat 500 000 euron tai sitä suuremman rahoituksen, tulevat käymään läpi taloudellisen tilanteen tarkastuksen, josta löytyy lisätietoa niin ikään osallistujaportaalista.

5. Jos osallistuu ensimmäiseen vaiheeseen, onko hankkeella paremmat mahdollisuudet menestyä myöhemmin 2. vaiheessa?
Ensimmäisessä vaiheessa yritykselle luodaan pitkälle kehitelty liiketoimintasuunnitelma, jota vaaditaan 2. vaiheeseen haettaessa. Ensimmäisessä vaiheessa saatu tuki ja valmennus myös auttaa kehittämään hankeideaa mahdollisimman toimivaksi 2. vaihetta ajatellen. Ensimmäiseen vaiheeseen osallistuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, ja ensimmäisen vaiheen läpikäyneet hankkeet arvioidaan toiseen vaiheen haettaessa aivan samoin kriteereihin kuin 1. vaiheeseen osallistumattomat.

6. Mitä eroa on pk-instrumentilla ja Eurostars-ohjelmalla?
Eurostars-ohjelmalla rahoitetaan ylikansallisia yhteistyöhankkeita, joita johtavat tutkimus- ja kehitystoimintaan suuntautuneet pk-yritykset EUREKA-jäsenmaissa. Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentilla sen sijaan rahoitetaan ja tuetaan kaikenlaisten EU:n jäsenvaltioiden tai liitännäisvaltioiden  pk-yritysten toteuttamia innovaatiotoimia. Ainoastaan pk-instrumentilla voidaan rahoittaa myös yksittäisiä yrityksiä.

Lisätietoa ja lisää usein kysyttyjä kysymyksiä löytyy komission pk-instrumentti-verkkosivulta.