Horisontti 2020: Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä uutta on Horisontti 2020 -ohjelmassa?

- Yksi rahoitusohjelma koskien kaikkea tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Ohjelmassa on yhtenäiset osallistumissäännöt ja hakuprosessista on tehty suorempi. Itse hakemusten teko tapahtuu osallistujaportaalin kautta.

- Innovaatiotoiminnan  sisällyttäminen ohjelmaan kokonaisvaltaisesti, mikä tarkoittaa enemmän tukea innovaatioihin sekä  pyrkimyksiä tehostaa niiden  nopeampaa markkinoille pääsyä ( esim. pk-yritysten tukeminen, innovaatiopalvelut, riskipääoma).

- Ohjelmassa on osio myös yhteiskunnallisille haasteille.

- Rahoitusohjelman lähestymistapa on osallistavampi verrattuna edellisiin puiteohjelmiin. Tutkijaliikkuvuutta  ja kumppanuuksia yksityisen ja julkisen sektorin välillä on helpotettu.
2. Huomioiko Horisontti 2020 -ohjelma muut kuin tekniset innovaatiot?

Horisontti 2020 huomioi innovaatiot hyvin laajana kokonaisuutena ja myös 'ei teknologiset' innovaatiot voivat olla mukana kaikissa ohjelman osissa. Horisontti-ohjelman laaja lähestymistapa huomioi innovaatioiden kehittämisen liittyen mm. muotoiluun, luovuuteen, palveluihin ja sosiaalisiin innovaatioihin.

3. Mikä on yhteys Horisontti 2020 -ohjelman ja rakennerahastojen välillä?

Horisontti 2020 on edistää huippuosaamista koko Euroopan tutkimusalueella, jossa hankkeet valitaan avoimen kilpailun ja riippumattoman arvioinnin avulla. Koheesiorahastojen eli rakenne- ja investointirahastojen tarkoitus taas on tukea valmiuksien kehittämistä ja täten vähentää merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja, joita on yhä olemassa Euroopan eri alueiden välillä. Koheesiopolitiikan varat perustuvat ennalta kohdennettuihin tukiin jäsenvaltioille ja alueille.

4. Mikä on eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien rooli Horisontti 2020 -ohjelman toteutuksessa?

Osana Innovaatiounioni-lippulaiva-aloitetta esiteltiin eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet (EIP), jotta suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvää innovointia voidaan nopeuttaa. Innovaatiokumppanuudet liittyvät kestävään raaka-aineiden käyttöön, kestävään maatalouteen, veteen, älykkäisiin kaupunkeihin sekä terveeseen ikääntymiseen EU:n alueella. EIP ei ole rahoitusinstrumentti, eikä se korvaa nykyisiä instituutionalisia päätösmekanismeja. Innovaatiokumppanuuksien tavoitteet on kuitenkin sisällytetty Horisontti 2020 -ohjelman työohjelmiin, jotka määrittävät painopisteet ohjelmasta myönnettävälle rahoitukselle.

5. Vahvistaako Horisontti 2020 -ohjelma myös EU:n ulkopuolista kansainvälistä yhteistyötä?

Horisontti 2020 on avoin osallistujille kaikkialla maailmassa, mutta rahoituksen myöntämisessä yhteistyömaille on kuitenkin rajoituksia ohjelmamaiden ulkopuolella. EU:n yhteistyöalueet on jaettu kolmeen kategoriaan: teollistuneet ja kehittyneet taloudet, laajenevat taloudet ja EU:n naapurimaat sekä kehitysmaat.

6. Miten Horisontti 2020 -ohjelma huomioi pk-yritykset?

Pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista Horisontti 2020 -ohjelmaan on pyritty helpottamaan ja kaikki ohjelman haut ovat avoinna pk-yrityksille. Horisontissa on muun muassa erillinen pk-instrumentti sekä osio, jolla pyritään lisäämään velka- ja pääomarahoitusinstrumentteja ja parantamaan riskirahoituksen saatavuutta.

7. Mikä on pk-instrumentti?

Pk-instrumentin kautta tuetaan  innovatiivisia, kaikkien alojen pk-yrityksiä, joilla on suuri kasvu- ja kehityspotentiaali ja tahto kansainvälistyä. Jopa yksittäisiä yrityksiä voidaan tukea, tavoitteena tuotteiden tai palveluiden kaupallistaminen projektin tuloksena. Jos projektissa tehdään tutkimusta, tutkimuspalvelut on mahdollista ulkoistaa. Pk-instrumentissa on kolme vaihetta:
1. Konsepti ja toteutettavuudenarviointi, tutkimus ja kehitys
2: Tutkimus ja kehitys, demonstrointi, markkinareplikointi
3: Kaupallistaminen

Laajan listan kysymyksiä ja vastauksia löydät komission Horisontti 2020 sivustolta täältä.