Luova Eurooppa


Luova Eurooppa on kulttuuri-, media-  ja luoville aloille omistettu EU-ohjelma, joka kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta sekä kulttuuri- ja luovien alojen kilpailukykyä parantamalla pyrkii osaltaan edistämään taloudellista kasvua, työllisyyttä, innovaatioita ja sosiaalista koheesiota Euroopassa.

Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2014-2020 on 1,46 miljardia euroa. Ohjelma tarjoaa rahoitusta vähintään 250 000 taiteilijalle ja kulttuurialan ammattilaiselle, 2 000 elokuvateatterille, 800 elokuvalle ja 4 500 käännettävälle kirjalle.

Ohjelma sisältää monialaisen toimintalinjan lisäksi omat erilliset alaohjelmansa kulttuurille ja medialle. Kulttuuri-alaohjelman painotuksia ovat rajat ylittävä liikkuvuus, yleisötyö ja uusien yleisöjen tavoittaminen, osaamisen kehittäminen sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Media-alaohjelma puolestaan tarjoaa tukea yhteistyöhankkeille, levitykselle, festivaaleille ja jatkokoulutukselle sekä omat tukimuotonsa pelialalle, yleisötyölle, mediakasvatukselle ja yhteistuotannoille.  Ohjelman uutuutena on alojen toimijoille yhteinen "Guarantee Facility", joka tarjoaa luovien ja kulttuurialojen pk-yritysten kanssa toimiville rahoittajille takauksia ja helpottaa näin yritysten lainansaantia.

Lisätietoa:
Avoinna olevat hankehaut
Luova Eurooppa -kotisivut  
Luova Eurooppa -ohjelmasta suomeksi CIMO:n sivuilla