Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT | 27.6.2018

Komissiolta ehdotus kaikkien aikojen ensimmäisestä digitaaliohjelmasta

Euroopan komissio antoi ehdotuksensa Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta. Ohjelmaan ehdotetaan 9,2 miljardin investointeja, jotta EU:n seuraava pitkän aikavälin talousarvio voi vastata tehokkaasti kasvavan digitalisoitumisen mukana tuleviin haasteisiin.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategialla rakennettiin digitaaliajan vaatimuksia vastaava sääntelykehys. Se julkaistiin toukokuussa 2015 ja nyt sitä nähdään tarpeelliseksi täydentää Digitaalinen Eurooppa –ohjelmalla, jotta konkreettisia tuloksia saadaan paremmin aikaiseksi. Uuden ohjelman tarkoituksena on parantaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä, sekä vahvistaa ja kehittää Euroopan strategisia digitaalisia valmiuksia.

Komission ehdotus painottuu viidelle eri alalle:

  • Suurteholaskenta

2,7 miljardia euroa suunnataan Euroopan suurteholaskenta- ja datankäyttövalmiuksia kasvattaville ja vahvistaville hankkeille. Rahoituksen avulla varmistetaan suurteholaskennan tehokkaammat ja laajemmat käyttömahdollisuudet sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

  • Tekoäly

2,5 miljardin euron investointien avulla tekoäly halutaan saattaa mahdollisimman laajaan käyttöön Euroopassa. Ohjelman kautta viranomaisille sekä yrityksille halutaan tarjota paremmat mahdollisuudet jäsenvaltioissa olevien tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyiden hyödyntämiseen. Tekoälyyn osoitettu talousarvio perustuu huhtikuussa 2018 esitettyyn tekoälyä koskevaan eurooppalaiseen lähestymistapaan. Sen mukaan tavoitteena on kasvattaa investointeja, jotta tekoälystä saadaan suurin mahdollinen hyöty samalla huomioiden sosioekonomiset muutokset. Samanaikaisesti pyritään myös varmistamaan asianmukaiset eettiset ja oikeudelliset puitteet.

  • Kyberturvallisuus ja luottamus

2 miljardia euroa investoidaan EU:n kyberpuolustuksen parantamiseen ja kyberturvallisuusalan vahvistamiseen. Tämän kautta pyritään suojelemaan paremmin EU:n digitaalista taloutta, yhteiskuntaa ja demokratiaa. Lisäksi osuudesta tullaan rahoittamaan kyberturvallisuuslaitteita ja –infrastruktuuria sekä tuetaan tarvittavan osaamisen kehittämistä.

  • Digitaalinen osaaminen

700 miljoonaa euroa allokoidaan työntekijöiden digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Digitaalinen Eurooppa –ohjelman avulla pyritään auttamaan pk-yrityksiä sekä julkishallintoja henkilöstön osaamisen kehittämisessä, jonka myötä ne voivat hyödyntää suurteholaskennan, tekoälyn ja kyberturvallisuuden tarjoamia mahdollisuuksia.

  • Digitaaliteknologioiden laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa

Julkisten palvelujen digitalisaatioon sekä EU:n laajuiseen yhteentoimivuuteen investoidaan 1,3 miljardia euroa. Sen avulla halutaan helpottaa erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksia saada käyttöönsä uutta teknologiaa sekä tietotaitoa.

Digitaalinen Eurooppa –ohjelman keskeisimpänä tavoitteena on ohjata Euroopan digitalisaatiota kansalaisten ja yritysten edun mukaisesti. Ohjelmaehdotuksen yhteydessä Komissio ehdotti myös Verkkojen Eurooppa –välineen digitaalisia infrastruktuureja koskevien hankkeiden talousarvion kasvattamista 3 miljardiin euroon. Siinä keskitytään hankkeisiin, joilla on suuri eurooppalainen lisäarvo erityisesti rajat ylittävissä yhteyksissä. Tällä hetkellä ehdotus on Euroopan parlamentin sekä neuvoston käsittelyssä.

Lisätietoja:

Komission tiedote

Säädösehdotus

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia

Verkkojen Eurooppa