EU:n seuraavan ohjelmakauden 2021–2027 rahoitusohjelmat hyväksytty parlamentissa ja neuvostossa – budjettikysymykset vielä avoimia

30.04.2019

Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston väliset kolmikantaneuvottelut saatiin kevään 2019 aikana päätökseen Euroopan horisontin, Verkkojen Euroopan, Digitaalisen Euroopan sekä InvestEU:n osalta. Neuvotteluissa saavutetut osittaiset yhteisymmärrykset hyväksyttiin täysistunnon äänestyksissä parlamentin viimeisellä istuntoviikolla Strasbourgissa 15.–18. huhtikuuta sekä neuvostossa pysyvien edustajien komitean tasolla (Coreper).

Ohjelmien rahoitus on edelleen avoin kysymys, sillä sen suuruus riippuu EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 (MFF) koskevista neuvotteluista. Rahoituskehyksestä on tarkoitus saavuttaa sopu neuvostossa lokakuun 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen parlamentin tulee vielä hyväksyä neuvoston kanta.

Alla on tarkempaa tietoa tulevan kauden rahoitusohjelmien sisällöistä. Kaikki mainitut luvut ovat komission esityksestä, eivätkä ne ole lopullisia.

Euroopan horisontti (Horizon Europe)

Euroopan horisontti seuraa Horisontti 2020 –ohjelmaa EU:n uutena tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmana. Ohjelman tavoitteena on lujittaa EU:n tieteellistä ja teknologista perustaa sekä tukea korkean tason tiedettä, lisätä Euroopan innovointi- ja kilpailukykyä, luoda työpaikkoja sekä kehittää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Se rakentuu kolmesta pilarista:

Euroopan horisontti sisältää joitakin uusia elementtejä aiempaan ohjelmaan verrattuna. Keskeisimpiä uudistuksia ovat Euroopan innovaationeuvoston luominen, EU:n laajuisten tutkimukseen ja innovointiin liittyvien missioiden määritteleminen sekä tieteen avoimuuteen kannustaminen. Uuden innovaationeuvoston tarkoituksena on tukea parhaiden tieteellisten ideoiden ja teknologioiden markkinoille pääsyä ja rahoittaa innovatiivisia yrityksiä kahden rahoitusvälineen kautta.

Komission esityksessä Euroopan horisontin ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelman kokonaisbudjetti rahoituskaudelle 2021–2027 on 100 miljardia euroa, josta horisontin osuus on 97,6 miljardia euroa. Budjetin lopullisesta koosta sovitaan todennäköisesti aikaisintaan vuoden 2019 loppupuolella, sillä siitä päätetään osana MFF-neuvotteluja. Näissä neuvotteluissa sovitaan myös säännöistä koskien EU:n ulkopuolisten maiden osallistumista Euroopan horisonttiin. Komissio on kuitenkin alkanut jo valmistella ohjelman toimeenpanoa.

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF)

Verkkojen Eurooppa –välineellä tuetaan Euroopan-laajuisen liikenne-, digitaali- ja energiainfrastruktuurin kehittämistä. Tulevalle rahoituskaudelle komissio on esittänyt ohjelman budjetin korottamista 42,3 miljardiin euroon, josta liikenteen alalle tehtäviin investointeihin osoitettaisiin 30,6 miljardia, energia-alalle 8,7 miljardia sekä digitaalialalle 3 miljardia euroa. 60 prosenttia rahoituksesta on tarkoitus suunnata ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviin hankkeisiin.

Liikenteen osalta painopisteenä on Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) jatkokehittäminen ja etenkin EU:lle lisäarvoa tuottavat rajat ylittävät hankkeet. Energia-alalla ohjelma pyrkii edistämään Euroopan energiamarkkinoiden yhdentymistä, parantamaan energiaverkkojen yhteentoimivuutta yli rajojen ja eri alojen välillä, helpottamaan hiilestä irtautumista sekä turvaamaan toimitusvarmuuden. Lisäksi ohjelman soveltamisalaa on laajennettu huomioimaan talouden ja yhteiskunnan digitalisoitumisen riippuvaisuus yleisestä pääsystä luotettaviin ja edullisiin suuren kapasiteetin verkkoyhteyksiin. Saadakseen rahoitusta Verkkojen Eurooppa –välineestä digitaalialan hankkeiden tulee edistää digitaalisiin sisämarkkinoihin ja EU:n yhteenliitettävyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Huomionarvoista on lisäksi se, että Suomen päärata on nostettu osaksi TEN-T-liikenneverkon North Sea–Baltic-ydinkäytävän laajennusta pohjoiseen, mikä tarkoittaa entistä parempia mahdollisuuksia hakea CEF-tukea pääradan investointeihin.

Digitaalinen Eurooppa (Digital Europe)

Komission esittämä Digitaalinen Eurooppa on EU:n ensimmäinen digitaaliohjelma. Ohjelma perustuu vuonna 2015 julkaistuun digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan, ja sen tavoitteena on tukea Euroopan yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiota, parantaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä sekä kehittää Euroopan strategisia digitaalisia valmiuksia vastaamaan uusiin haasteisiin. Budjetin suuruudeksi on esitetty 9,2 miljardia euroa. Ohjelman painopistealoja ovat:

Digitaalinen Eurooppa täydentää EU:n muita digitalisaatiota tukevia ohjelmia kuten Euroopan horisonttia ja Verkkojen Eurooppa –välineen digitaaliosaa.

InvestEU

Seuraavalla ohjelmakaudella aloittaa uusi 38 miljardin euron InvestEU-niminen ohjelma, joka kokoaa yhteen EU:n moninaiset investointeja tukevat rahoitusvälineet. Tarkoituksena on tehdä EU-rahoituksen hakemisesta yksinkertaisempaa ja joustavampaa sekä taata rahoitus infrastruktuurihankkeille ja muille projekteille, jotka muuten olisivat sijoittajien näkökulmasta liian riskialttiita. Ohjelmalla on neljä painopistealaa:

InvestEU:n kautta saatavaan rahoitukseen voidaan yhdistää avustuksia myös muista ohjelmista, kuten Euroopan horisontista ja CEF:stä. Tällöin InvestEU:n sääntöjä sovelletaan koko hankkeeseen. InvestEU-rahoitusta haetaan suoraan Euroopan investointipankilta, kansallisilta tai paikallisilta pankeilta tai muilta rahoituskumppaneilta, minkä jälkeen rahoituskumppani hakee komissiolta EU:n takuuta.

Ajantasaisimmat tiedot rahoitusohjelmien käsittelyn etenemisestä saa seuraamalla Twitter-tiliämme

Lisätietoja:
MFF-neuvotteluiden eteneminen
Komission tiedote Euroopan horisontista
Komission tiedote CEF:stä
Komission tiedote Digitaalisesta Euroopasta
InvestEU


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012