Komissio on julkaissut tiedonannon ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta EU:ssa

07.12.2017

Komissio on julkaissut 29.11 'Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus'-tiedonannon, jossa pohditaan maatalouspolitiikan tulevaisuuden haasteita, kehitysnäkymiä ja tavoitteita. Tiedonanto on laadittu Komission teettämän laajan kuulemisen pohjalta. Lausuntokierros keräsi yli 320 000 vastausta, joista suurin osa tuli yksityishenkilöiltä. Lähes kaikki kuulemiseen vastanneet kannattivat yhteisen maatalouspolitiikan säilyttämistä ja korostivat sen tärkeyttä. Samalla toivottiin kuitenkin tavoitteiden toteuttamiskeinojen yksinkertaistamista ja joustavuuden lisäämistä. Tulevan maatalouspolitiikan kulmakivet koostuvat muun muassa seuraavista Komission tiedonannosta ilmenevistä tavoitteista:

1.) Innovaatioiden, teknologian ja älykkään maatalouden kehittäminen.

2.) Kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän maatalouden tukeminen Pariisin sopimuksen (COP 21) ja YK:n ilmastotavoitteiden edistämisen kautta.

3.) Sosioekonomisen rakenteen vahvistaminen maaseutualueilla lisäämällä nuorten kiinnostusta alaa kohtaan ja helpottamalla sukupolvenvaihdoksia.

4.) Viljelijöiden tukeminen riskien torjumisessa esimerkiksi EU:n riskien hallinnan foorumin kautta.

5.) Riittävään ja terveelliseen ravintoon panostaminen eläinten hyvinvoinnin huomioivalla tavalla.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Komissio pyrkii lisäämään jäsenvaltioiden omaa päätösvaltaa maataloustukien käyttämisessä. Komission tiedonannossa on kaavailtu mallia, jossa kaikki jäsenvaltiot laatisivat omat suunnitelmansa maatalouspolitiikan asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Komission roolina olisi jäsenvaltioiden laatimien maataloussuunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen. Uudistuksella tavoiteltaisiin yhteisen maatalouspolitiikan painopisteen siirtämistä sääntöjen noudattamisen kontrolloinnista edistyksen ja konkreettisten tulosten saavuttamisen tukemiseen.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksella tähdätään subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatteen vahvistamiseen kohdentamalla poliittista päätösvaltaa lähemmäs niitä alueita, joissa politiikan linjaukset tulevat myös vaikuttamaan. Maanviljelyn tukemista EU:ssa aiotaan edelleen jatkaa suorien maataloustukien kautta. Suorien maataloustukien jakamista pyritään kuitenkin jatkossa kohdentamaan tarkoituksenmukaisemmalla tavalla, jotta kaikkien viljelijöiden toimeentulo saataisiin paremmin turvattua.

Komissio valmistelee tiedonantoon pohjautuvat ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi kevään 2018 aikana seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen muodostamisen jälkeen. Tulevan lakipaketin sisältö jää siis pitkälti riippumaan rahoituskehyksen sille asettamista raameista.

 

Lisätietoja:

Uutinen Komission verkkosivuilla

Komission tiedonanto ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012