EU pyrkii edistämään kasvua ja yhteistyötä sisärajoillaan kymmenellä uudella toimenpiteellä

29.09.2017

EU:n sisäraja-alueet (EU ja EFTA) muodostavat yhteensä 40 prosenttia EU:n pinta-alasta, ja jopa 30 prosenttia EU:n väestöstä asuu raja-alueilla. Kuluneiden viimeisten vuosikymmenten aikana Euroopan integraatioprosessi on tukenut EU:n sisäisten raja-alueiden kehittämistä ja alueiden erityispiirteiden hyödyntämistä. Vapaa tavaroiden, henkilöiden, pääoman ja palvelujen liikkuvuus on edistänyt alueiden kehittymistä, mutta samalla aiheuttanut joitakin negatiivisia vaikutuksia, kuten työpaikkojen vähenemisen rajavalvonnan sektorilla. Komission teettämien tutkimusten perusteella on huomattu, että EU:n sisäset raja-alueet menestyvät taloudellisesti muita alueita heikommin, ja erilaisten hallinnollisten ja lainsäädännöllisten ongelmien kanssa kamppaileminen tuottaa alueille merkittäviä ongelmia. Potentiaalia kasvuun olisi runsaasti, jos rajaesteitä onnistuttaisiin vähentämään.

Raja-alueiden kehittämiseen panostaminen jatkuu edelleen, ja EU:n budjetista lähes 6 miljardia euroa on korvamerkitty raja-alueille eri rahoitusohjelmissa vuosina 2014-2020. Syyskuussa 2017 komissio julkisti kymmenen toimenpidettä sisältävän tiedonannon raja-alueiden kehittämisestä. Aluekomissaari Cretun mukaan on aika päästä INTERREG-projekteja pidemmälle meneviin toimenpiteisiin raja-alueilla. Toisaalta DG Region edustajat vakuuttivat komission näkevän INTERREG-ohjelmien tulevaisuuden valoisana, vaikka niiden EU-lisäarvoa pitää edelleen kehittää.

EU:n tulevia toimenpiteitä raja-alueiden kehittämiseksi

Komissio ehdottaa tiedonannossaan useita keinoja raja-alueiden kehittämiseksi ja alueille tyypillisten ongelmien ratkaisemiseksi. Komission esille tuomat ratkaisut liittyvät seuraaviin teemoihin:

-raja-alueiden välisen yhteistyön tiivistäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen

-yhtenäisemmän lainsäädäntökehyksen luominen

-rajat ylittävän (elektronisen) hallinnon toiminnan edistäminen

-luotettavien ja ymmärrettävien tietolähteiden saatavuuden lisääminen

-rajat ylittävän työnteon ja työllistymisen tukeminen

-monikielisyyden edistäminen raja-alueilla

-toimivampien liikenneyhteyksien rakentaminen

-terveydenhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen

-raja-alueiden haasteisiin liittyvän tutkimuksen ja tietoaineiston keräämisen jatkaminen

Tiedonannon toimien toteutumiseksi komissio lanseeraa tammikuun 2018 alussa "Border Focal Point" -verkoston. Verkosto koostuu Komission asiantuntijoista, joilla on vankka kokemus ja tietämys erityisesti EU:n raja-alueisiin liittyvistä asioista. Verkoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä Komission ja jäsenvaltioiden, alueellisten ja paikallisten viranomaistahojen, sekä yritysten kanssa ja jakaa informaatiota, sekä toimivaksi havaittuja käytäntöjä. Lisäksi verkosto tulee tarjoamaan räätälöityä tukea raja-alueille ja edistämään parhaiden käytäntöjen välittymistä alueilta toisille esimerkiksi verkossa toimivan Futurium-alustan kautta.

Lisätietoja komission ehdottamista toimenpiteistä löytyy myös tiedonannon mukana julkaistusta komission staff working dokumentista.

 

Tiedonantoon liittyvät pilottiprojektit

Komissio pyrkii ratkomaan raja-alueiden ongelmia uusien lähestymistapojen voimin. Komissio tulee vuoden 2017 loppuun mennessä avaamaan haun innovatiivisten raja-alueiden ongelmia ratkovien projektien rahoittamiselle. Rahoitushaussa tullaan valitsemaan vuoden 2018 puoliväliin mennessä 20 parasta projektia.

Projektien tulee olla sellaisia, että niitä on helppo hyödyntää kaikilla raja-alueilla, tai että ne ovat helposti muokattavissa erilaisten alueiden tarpeisiin sopiviksi. Komission antamien ennakkotietojen mukaan pilottiprojektien budjettien odotetaan olevan todella pieniä. Tiedonannon julkistuksen yhteydessä puhuttiin jopa vain muutamista kymmenistä tuhansista. Hankkeissa ei rahoiteta investointeja vaan lähinnä toimia, jotka auttavat rajat ylittävän yhteistyön käynnistämiseksi. Pilottiprojektien avulla odotetaan myös löydettävän laajempia kokonaisuuksia, joihin INTERREG-rahoitus voi tarjota ratkaisuja. Yksityiskohdat kuitenkin selviävät vasta, kun haut julkaistaan.

Lisätietoja:

Komission tiedonannolle tarkoitetulla sivulla

 


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012