Komissio avasi keskustelun puolustuksen tulevaisuuden suunnasta Euroopassa

09.06.2017

Euroopan komissio on avannut julkisen keskustelun EU:n jäsenvaltioiden puolustuksen tulevaisuuden suunnasta. Komission aiemmin julkistamaan ns. valkoiseen kirjaan liittyvässä pohdinta-asiakirjassa eritellään keinoja, joilla Euroopan omaa puolustuskykyä voitaisiin lisätä vuoteen 2025 mennessä. Euroopan puolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen on ollut yksi Jean Claude Junckerin johtaman komission painopisteistä. Vaikka sotilaallinen integraatio on ollut koko unionin historian ajan kiistelty aihe, EU:lla on jo käytössään keinoja siirtyä kohti syvempää sotilaallista yhdentymistä. Vastikään keväällä EU-maiden johtajat antoivat julistuksen, jonka mukaan EU27-maat pyrkivät yhdentämään puolustusteollisuuttaan, lisäämään sen kilpailukykyä sekä lujittamaan eurooppalaista Nato-yhteistyötä.

Pohdinta-asiakirjaa täydentävät myös konkreettiset ehdotukset EU:n puolustusrahaston perustamisesta. Rahaston perustamisesta päätettiin jo syksyllä 2016 ja sen toiminta käynnistettiin 7.6.2017. Rahaston tarkoituksena on koordinoida, täydentää ja laajentaa puolustusalan tutkimukseen, hankintoihin ja teknologiaan liittyviä kansallisia investointeja. EU:n yhteisen puolustusrahaston toiminnalla pyritään myös jäsenmaiden yhteisten puolustusvoimavarojen varainkäytön yleiseen tehostamiseen. Komission puolustuspoliittiset tavoitteet näkyvät myös tulevan puiteohjelman suunnittelussa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, jonka yhtenä painopisteenä on eurooppalaisen puolustusalan tutkimuksen, synergioiden ja innovaatioiden kehittäminen.

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Frederica Mogherini arvioi puolustusasioiden etenevän nopeasti EU:ssa. Mogherinin mukaan julkaistu asiakirja on komission panos pohdintaan turvallisuuspolitiikan tulevaisuudesta, jonka lähtökohtana on tarve yhtenäisemmälle ja tehokkaammalle puolustukselle. Komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan vahva Nato ja vahva EU ovat nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa tärkeämpiä kuin koskaan: ”Euroopan on otettava turvallisuutensa ja puolustuksensa omiin käsiinsä, jotta voimme olla vahvempi kumppani liittolaisillemme, kuitenkin niin, että vältytään päällekkäisiltä rakenteilta. Tiedämme, mihin olemme menossa, ja ohjaajan paikalla ovat jäsenvaltiot, mutta nyt on aika päättää, miten nopeasti haluamme päästä perille.”

EU-johtajat kokoontuvat tänään 9. kesäkuuta Prahaan keskustelemaan perussopimusten tarjoamista mahdollisuuksista puolustusyhteistyön saralla. Komissio osallistuu näihin keskusteluihin esittelemällä kolme mahdollista tulevaisuudenkuvaa, sillä nyt julkaistu pohdinta-asiakirja sisältää erilaisia skenaarioita siitä, miten Eurooppaan kohdistuviin turvallisuus- ja puolustusuhkiin voidaan puuttua ja reagoida. Ensimmäinen eli ns. Turvallisuus- ja puolustusyhteistyön skenaario jatkaisi integraatiota nykyisellä linjalla, jolloin jäsenvaltiot päättäisivät edelleen itse tapauskohtaisesti turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tarpeesta sekä niihin liittyvistä hankinnoista ja kehittämistarpeista. EU:n rooliksi jäisi täydentää kansallisia toimia ja unionin osallisuus vaativampiin operaatioihin jäisi vähäiseksi. Lisäksi EU:n ja Naton yhteistyö säilyisi tässä skenaariossa entisellään. Toinen, ns. Jaetun turvallisuuden ja puolustuksen skenaario, syventäisi puolustuksellista integraatiota yhdistämällä tiettyjä taloudellisia ja operatiivisia resursseja sekä lisäämällä solidaarisuutta jäsenmaiden välillä puolustusasioissa. Tässä skenaariossa EU ottaisi suuremman roolin Euroopan sisäisten ja ulkoisten turvallisuuspoliittisten haasteiden torjumisessa erityisesti kyberturvallisuuden ja terrorismin torjunnan saralla. Yhteistyötä lisättäisiin myös EU:n sisäisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikkojen yhtenäistämiseksi esimerkiksi energia-, avaruus- terveys- ja tullisektoreilla. Lisäksi EU:n tulisi saavuttaa parempi kyky reagoida nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja unionin yhteistyö ja koordinaatio Naton kanssa syvenisi kaikilla osa-alueilla. Kolmas, ns. Yhteisen puolustuksen ja turvallisuuden skenaario, on esitellyistä vaihtoehdoista kunnianhimoisin, jonka myötä EU:ssa saavutettaisiin asteittain yhteinen puolustuspolitiikka. Tämän skenaarion toteutumisen myötä EU kykenisi toteuttamaan korkean intensiteetin turvallisuus- ja puolustusoperaatioita, joiden tukena olisivat yhä enenevässä määrin yhdentyvät jäsenvaltioiden puolustusvoimat. Skenaariossa EU perustaisi myös Euroopan puolustustutkimusviraston sekä tukisi jäsenmaiden yhteisten puolustusohjelmien kehittämistä. Tämän skenaarion toteutuessa Eurooppaan luotaisiin todelliset puolustusteollisuuden markkinat, joiden keskeisiä strategisia toimintoja pyrittäisiin suojelemaan ulkoisilta yritysvaltauksilta.

Komission esittelemät skenaariot eivät ole toisiaan poissulkevia ja niiden tarkoituksena on esitellä kolme erilaista solidaarisuustasoa Euroopan yhteisessä puolustusintegraatiossa. Komission vahva näkemys on kuitenkin, että Euroopan turvallisuuden lujittaminen on välttämätöntä tulevaisuuden haasteiden valossa.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta

Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta

Euroopan puolustusrahasto


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012