OECD:n Pohjoisia harvaanasuttuja alueita koskeva tutkimus julkistettu Brysselissä

13.03.2017

Pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla (NSPA) Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa on ainutlaatuisia yhteisiä piirteitä, joita ei muilta eurooppalaisilta alueilta löydy, kuten laaja raaka-ainepotentiaali, korkea osaaminen, mutta myös haasteita kuten pitkät etäisyydet, harva asutus ja kylmä ilmanala. Nämä erityispiirteet on otettu huomioon myös kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa. Alueille kohdistetulla EU-rahoituksella on edistetty alueiden rakenteellista ja kehityksellistä sopeutumista koko EU-alueen kontekstissa.


Markku Markkula, Alueiden Komitean puheenjohtaja totesi julkistamistilaisuudessa, että "Euroopan alueiden komitea hyväksyi helmikuussa lausunnon arktista aluetta koskevasta EU:n politiikasta. Siinä korostetaan, että pohjoisten alueiden luonnonympäristön ja sosio-ekonomisten erityispiirteiden mukanaan tuomien haasteiden ratkaiseminen vaatii paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen tason yhteisiä ponnisteluja. OECD:n kattava tutkimus osoittaa tarpeen paikallislähtöiselle strategialle, jonka avulla voidaan hyödyntää alueen tarjoama kasvupotentiaali. Pohjoisten ja harvaan asuttujen alueiden osuus Suomen taloudesta on lähes viidennes. Rajat ylittävä yhteistyö pohjoisten ja muiden EU:n alueiden välillä auttaa vahvistamaan inhimillistä pääomaa, osaamista, innovointia ja infrastruktuuria."

Nyt julkaistu OECD:n alueellinen katsaus (OECD Territorial Review. Northern Sparsely Populated Areas) antaa pohjoisille harvaanasutuille alueille selkeitä politiikkasuosituksia, joiden kautta pyritään edistämään alueiden hyvinvointia ja kehitystä. Suosituksilla pyritään vaikuttamaan niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. OECD on ottanut kantaa harvaanasuttujen alueiden puolesta myös aiemmassa alueellisessa julkaisussaan (Regional Outlook on Development in Sparsely-populated Areas and low-density economies), ja molemmat edellä mainitut julkaisut korostavat urbaaneja ja harvaanasuttuja alueita koskevan päätöksenteon yhteyttä toisiinsa sekä tarvetta maaseutupolitiikan kehittämiseksi, jotta näiden alueiden täysi kasvupotentiaali saataisiin hyödynnettyä.

Mari Kiviniemi, OECD:n apulaispääsihteeri totesi tilaisuudessa: ”Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla on tärkeä taloudellinen rooli Euroopassa. Saavuttaakseen täyden potentiaalinsa tulevaisuuden kasvun on tultava tuottavuuden ja työvoiman osallistamisen lisäämisestä. OECD:n NSPA-aluetta koskeva alueellisen tutkimuksen mukaan tämä tavoite voidaan saavuttaa toteuttamalla älykkään erikoistumisen strategioita, parantamalla infrastruktuuria ja alueiden välisiä yhteyksiä sekä edistämällä palvelutuotannon innovaatioita.”

OECD:n NSPA-aluetta koskeva tutkimus käsittelee mm. pohjoisten alueiden haasteita ja mahdollisuuksia, joilla on suoria vaikutuksia eurooppalaiseen arktista aluetta koskevaan politiikkaan. Raportissa korostuvat etenkin saavutettavuuden kehittämisen merkitys, sekä julkisten palvelujen saatavuuteen liittyvät haasteet. Raportti sisältää myös suoria viestejä päätöksentekijöille kansallisella ja EU-tasolla, jotta alueiden erityispiirteet otettaisiin riittävästi huomioon.

Satu Vehreävesa, NSPA verkoston puheenjohtaja Pohjois-Savon liitosta huomautti, että ”OECD:n tutkimus osoittaa, että NSPA alue ei ole vain erilaisten tukien kohde, vaan meillä on myös annettavanamme huomattavaa lisäarvoa Eurooppalaiseen talouskasvuun ja kehitykseen.”

NSPA alueet ovat sitoutuneita investoimaan ja toteuttamaan raportissa esiteltyjä politiikkasuosituksia yhteistyössä Euroopan unionin ja kansallisten hallitusten kanssa olemassa olevan potentiaalin hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Panostamalla pohjoisten harvaanasuttujen alueiden kehitykseen hyödyt voidaan nähdä sekä kansallisella että koko Euroopan unionin tasolla.

Lisätietoja: Linkki OECD sivuille Policy Higlights-julkaisuus


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012