Euroopan komission työohjelma vuodelle 2020 on julkaistu

03.02.2020

Euroopan komissio on hyväksynyt työohjelmansa vuodelle 2020. Ohjelma sisältää kaikki ne toimet, joita komission on määrä toteuttaa tämän vuoden aikana. Tärkeimpinä teemoina painopisteistä nousevat esille oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys ja digitalisaatio sekä siirtymään tarvittavat uudistukset. Komission painopisteet vuodelle 2020 ovat:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Komissio tulee muun muassa tekemään esityksen uudesta ilmastolaista, jossa vuoden 2050 hiilineutraaliustavoite kirjataan osaksi lainsäädäntöä. Lisäksi komissio tulee esittämään aloitteita, joissa keskitytään tukemaan luonnon monimuotoisuutta ja maataloustuottajien kestävään kehitykseen suuntautumista.

Euroopan digitaalinen valmius

Tarkoituksena on julkaista uusi eurooppalainen datastrategia vastaamaan lisääntyvän datan (muun kuin henkilötietojen) arvoa digitaloudessa, sekä uudistettu teollisuusstrategia lisäämään EU:n kilpailukykyä teollisuudessa ja innovaatioissa. Lisäksi agendalla on ehdottaa erityinen digipalvelusäädös, jonka tarkoituksena on vahvistaa digipalveluiden sisämarkkinoita sekä vastata pienten yritysten tarpeisiin selkeyttämällä säännöstöä ja tasapuolistamalla toimintaedellytyksiä.

Ihmisten hyväksi toimiva talous

Ajatus vahvasta sosiaalisesta Euroopasta tulee esille komission aikomuksesta tukea EU:n sosiaalista markkinataloutta ekologisessa ja digitaalisessa siirtymässä. Tarkoituksena on esittää ehdotus työntekijöiden oikeudenmukaisista vähimmäispalkoista sekä Euroopan tasoisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä. Lisäksi suunnitteilla on aloitteita, joiden pyrkimyksenä on tehostaa ja oikeudenmukaistaa verotusta, muodostaa Eurooppalainen lapsitakuu turvaamaan peruspalvelut lapsille sekä kehittämää nuorisotakuuta tukemaan nuorten koulutusta ja työllistymistä.

Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Komission tavoitteena on lisätä yhteistyötä Afrikan ja Länsi-Balkanin naapurimaiden kanssa sekä edistää liittymisneuvotteluja Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Lisäksi tarkoituksena on jatkaa sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen kehittämistä nykypäivän tarpeisiin sekä vahvistaa komission geopoliittista roolia EU:n ulkoisella ulottuvuudella.

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Komission tavoitteena on kehittää uusi maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus sekä panostaa kansanterveyteen ja syövän torjuntaan. Suunnitelmissa on myös työelämän tukeminen ja osaamisen lisääminen digitaalisen ja ekologisen siirtymän haasteissa sekä uuden turvallisuusstrategian kehittäminen vastaamaan nykyajan tarpeisiin. Tähän sisältyy muun muassa jäsenvaltioiden turvallisuuden varmistaminen lisäarvoa tuovien uusien alojen määrittämisen kautta. Näihin lukeutuvat muun muassa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, hybridiuhkien estäminen ja havaitseminen sekä kyberturvallisuuden tehostaminen ja kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn parantaminen.

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Vuonna 2020 komission tärkeänä teemana on kansalaisten osallistaminen käynnistämällä Euroopan tulevaisuutta käsittelevä kaksivuotinen konferenssi yhdessä EU:n muiden toimielimien ja yleistahojen kanssa. Lisäksi tarkoituksena on jatkaa oikeusvaltiokulttuurin kehittämistä sekä analysoida laajemmin EU:n demografisten realiteettien ja väestörakenteen muutoksia, esimerkiksi etsimällä ratkaisuja ja toimenpide-ehdotuksia väestön ikääntymiseen.

 

Vuoden 2020 ohjelmaa laadittaessa komissio on myös uudelleenarvioinut säädösehdotuksia, jotka ovat olleet kesken Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, ja ehdottaa että osa niistä kumotaan tarpeettomina. Suurimpaan osaan aloitteista komissio on kuitenkin edelleen vahvasti sitoutunut. Lisäksi komissio pyrkii hyödyntämään paremmin strategisia ennakointivalmiuksiaan, ja yksinkertaistamaan sääntelyään parantaakseen painopisteidensä määrittelyä sekä näyttöön perustuvaa poliitikkojen suunnittelua. Liitteessä 2 löytyy luettelo kaikista sääntelyn yksinkertaistamiseen tähtäävistä ehdotuksista.

 

Lisätietoja:

Tietosivut komission työohjelmasta              

Puheenjohtaja von der Leyenin poliittiset suuntaviivat

Luettelo peruutettavista ehdotuksista

 

 


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012