Komissio on julkaissut vihreän kehityksen ohjelman ilmastoneutraaliuden ja kestävän kasvun saavuttamiseksi

19.12.2019

Euroopan komissio julkaisi viime viikolla odotetun vihreän kehityksen ohjelmansa (Green Deal). Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan ohjelma on EU:n uusi kasvustrategia ja etenemissuunnitelma, jota noudattamalla EU:n talous on tarkoitus muuttaa kestäväksi. Tavoitteena on tehdä Euroopasta vuoteen 2050 mennessä maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Kyseessä on laaja yhteiskunnallinen siirtymä, joka vaatii muutoksia kaikilla tasoilla ja viime kädessä myös maailmanlaajuisesti. Ilmastoon ja ympäristöön liittyvät haasteet eri politiikka-aloilla nähdään ohjelmassa uusina mahdollisuuksina. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, että siirtymä on oikeudenmukainen ja osallistava prosessi.   

Ohjelmassa esitellään konkreettisia keinoja ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, talouden piristämiseksi, ihmisten terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi sekä luonnon suojelemiseksi. Toimet kattavat kaikki talouden alat, erityisesti liikenteen, energian, maatalouden, rakennusalan sekä teräs-, sementti-, tekstiili- ja kemianteollisuuden ja tieto- ja viestintäteknologian. Esiin nousevia teemoja ovat:

Ohjelmassa kuvaillaan komission suunnitelmia uudistaa eri aloja koskevia strategioita ja lainsäädäntöä, jotta ilmastoon ja ympäristöön liittyvät tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Komissio aikoo esimerkiksi ensi maaliskuun loppuun mennessä tehdä ehdotuksen ensimmäisestä eurooppalaisesta ”ilmastolaista”, joka määrittelee puitteet tehokkaalle ja oikeudenmukaiselle siirtymälle, tarjoaa ennakoitavuutta sijoittajille ja tekee vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteesta osan lainsäädäntöä. Komissio aikoo myös käynnistää ”ilmastosopimukseen” tähtäävän prosessin, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden ilmaista näkemyksiään.

Lisäksi suunnitelmissa on mm. laatia uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma sekä teollisuusstrategia vihreään talouteen siirtymiseen ja digitalisaatioon liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. Komissio valmistelee myös kemikaalien nollapäästöjä tavoittelevaa kemikaalistrategiaa, kestävästi tuotettua ruokaa koskevaa strategiaa ja uutta metsästrategiaa, jonka päätavoitteita tulevat olemaan tehokas metsänistutus, metsien suojelu sekä kunnostus Euroopassa. Maaliskuussa 2020 julkaistaan EU:n uusi biodiversiteettistrategia, joka sisältää globaaleja tavoitteita luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja sitoumuksia monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi EU-alueella.

Vihreän kehityksen ohjelmassa hahmotellaan myös ilmastotavoitteiden saavuttamisen vaatimia investointeja ja kartoitetaan käytettävissä olevat rahoitusvälineet. Edellytyksenä on sekä julkisen että yksityisen sektorin osallistuminen. Ensi vuoden alussa komissio aikoo esitellä Kestävä Eurooppa -investointiohjelman, jonka tarkoituksena on tukea kestäviä investointeja. Koska eri alueilla ja jäsenmailla on erilaiset lähtökohdat ilmastonmuutoksen torjuntaan, investointiohjelma sisältää ”oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin” (Just Transition Mechanism). Mekanismin kautta tukea siirtymään voivat saada alueet, jotka ovat erittäin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista tai hiili-intensiivisestä tuotannosta.  

Komissio aikoo edistää yksityisen sektorin osallistumista vihreän siirtymän rahoittamiseen ensi vuonna julkaistavalla vihreän rahoituksen strategialla, joka kannustaa kestäviin investointeihin. Komissio myös kannustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään ympäristön kannalta kestäviä toimia koskevan luokituksen. Lisäksi vähintään 30 prosenttia InvestEU-rahastosta on määrä kohdentaa ilmastotoimiin. Uuden tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman, Horisontti Euroopan, budjetista puolestaan ainakin 35 prosenttia käytetään rahoittamaan ilmastonmuutokseen liittyviä ratkaisuja.

Vihreän kehityksen ohjelmassa komissio sitoutuu siihen, että kaikkien sen aloitteiden ja toimien tulee auttaa EU:ta siirtymään kohti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista tulevaisuutta. 

Lisätietoja:
Komission nettisivut
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskeva tiedonanto


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012