Euroopan komission poliittiset suuntaviivat vuosille 2019 – 2024 julkaistu – tavoitteena kunnianhimoisempi unioni

23.07.2019

Tulevan komission seuraavan kauden poliittiset painopistealueet on julkaistu otsikon ’Kunnianhimoisempi unioni’ alla. Keskeisimpiä ohjelman painopisteitä ovat viherelvytystä Euroopassa koskeva ohjelma (European Green Deal), sosiaalisesti oikeudenmukaisempi Eurooppa, digitalisaatio EU:ssa, eurooppalaisen elämäntavan suojeleminen, EU:n toiminta kansainvälisesti sekä demokratia EU:n sisällä. Euroopan parlamentti valitsi 16. heinäkuuta Ursula von der Leyenin Euroopan komission kaikkien aikojen ensimmäiseksi naispuoliseksi puheenjohtajaksi. Uusi komissio aloittaa toimintansa sen jälkeen, kun Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet von der Leyenin esittämän komissaarikollegion kokonaisuudessaan. 

Komission poliittisten suuntaviivojen ensimmäinen kohta käsittelee viherelvytystä Euroopassa koskevaa ohjelmaa eli European Green Dealia. Tavoitteena on vahvistaa EU:n pyrkimyksiä tulla ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, puheenjohtaja von der Leyen aikoo ehdottaa kautensa alkuvaiheilla viherelvytystä Euroopassa koskevaa ohjelmaa, joka sisältää ensimmäisen eurooppalaisen ilmastolain, jonka myötä ilmastoneutraaliuden tavoite vuoteen 2050 saadaan osaksi lainsäädäntöä. Tarkoituksena on myös muun muassa laajentaa päästökauppajärjestelmää kattamaan merenkulkualan sekä vähentää lentoyhtiöille jaettuja ilmaisia päästöoikeuksia.

Viherelvytystä Euroopassa koskevassa ohjelmassa painotetaan myös oikeudenmukaista siirtymää kaikkien osapuolien kannalta, ja tässä kontekstissa korostetaan muun muassa koheesiorahoituksen merkitystä alueille ja maaseudulle. Ohjelmassa tuodaan lisäksi esiin yksityisten investointien merkitys ympäristölle, jota varten osana poliittisia suuntaviivoja esitetään vihreän rahoituksen strategian sekä Kestävä Eurooppa -investointiohjelman lanseeraamista. Muut ohjelman kohdat koskevat muun muassa kunnianhimoisempien ilmastotavoitteiden asettamisesta vuoteen 2030 mennessä sekä Euroopan luonnonympäristön säilyttämistä koskevia toimia.

Komission poliittisten prioriteettien toinen kohta käsittelee sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä vaurauden saavuttamista EU:ssa. Keskeistä on muun muassa pienten- ja keskisuurten yritysten tukeminen. Näitä yrityksiä koskien von der Leyen aikoo esitellä erityisen pk-yrityksiä koskevan strategian. Lisäksi pk-yrityksiä koskien pääomamarkkinaunioni saatetaan päätökseen ja perustetaan pk-yritysten listautumisanteihin erikoistunut rahasto.

Suuntaviivojen toisessa kohdassa painotetaan myös talous- ja rahaliiton syventämistä, pankkiunionin viimeistelemistä, eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän kehittämistä sekä euron kansainvälisen roolin vahvistamista. Euroopan sosiaalisen pilarin alueella koskien von der Leyen aikoo ehdottaa toimikautensa alkuvaiheilla oikeudellista välinettä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla työntekijöillä EU:ssa on oikeus kohtuulliseen vähimmäispalkkaan. Lisäksi ehdotetaan eurooppalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän luomista. Tasa-arvon suhteen suuntaviivat sisältävät muun muassa ehdotuksen uudesta syrjintää koskevasta lainsäädännöstä sekä sukupuolten tasa-arvosta työ- ja perhe-elämässä.

Digitaalisuutta ja Eurooppaa koskevassa osioissa painotetaan digiajan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä turvallisten ja eettisten rajojen sisällä. Tähän liittyen pyritään saavuttamaan muun muassa yhteiset standardit 5G-verkkojen sekä uuden sukupolven digiteknologioiden osalta. Lisäksi komissio pyrkii toimintansa alussa luomaan koordinoidun eurooppalaisen lähestymistavan tekoälyn inhimillisiin ja eettisiin vaikutuksiin. Koulutuksen osalta esiin nostetaan muun muassa eurooppalaisen koulutusalueen luominen vuoteen 2025 mennessä, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma sekä Erasmus+ -ohjelman määrärahojen tuntuva korottaminen.

Poliittisten suuntaviivojen kohdassa neljä painotetaan erityisesti oikeusvaltioperiaatetta, rajavalvontaa ja maahanmuuttoa sekä sisäistä turvallisuutta. Arvojen osalta ohjelmassa nostetaan esiin uusi eurooppalainen oikeusvaltiomekanismi sekä oikeusvaltioperiaatteen sisällyttäminen olennaisena osana tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Maahanmuuton suhteen aiotaan ehdottaa uutta maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta, jolla uudistetaan Dublin-säännöstöä. Lisäksi Euroopan raja- ja merivartio Frontexin kehittämistä korostetaan. Sisäisen turvallisuuden osuus käsittelee muun muassa tulliliiton kehittämistä, rajat ylittävää terrorismia sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tarkempaa valvontaa.

Suuntaviivojen viidennessä kohdassa käsitellään EU:n toimintaa kansainvälisesti. Osuus painottaa muun muassa EU:n asemaa maailmanlaajuisena johtajana vahvan, avoimen ja oikeudenmukaisen kauppapoliittisen ohjelman avulla. Uusissa kauppasopimuksissa keskitytään kaupan lisäksi myös ilmaston- ja ympäristönsuojeluun sekä työntekijöiden oikeuksiin. Kansainvälisen yhteistyön osalta mainitaan erityisesti strateginen yhteistyö Afrikan kanssa, Länsi-Balkanin kehitys eurooppalaiseen suuntaan sekä strateginen kumppanuus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Euroopan puolustamisen suhteen nostetaan esiin tarve integroidulle ja kattavalle lähestymistavalle turvallisuusasioissa. Strategisten kumppanuuksien merkitystä muihin maihin painotetaan, kuten myös turvallisuusuhkien muuttumista ja monipuolistumista esimerkiksi hybridiuhkien muodossa.

Viimeiseksi suuntaviivojen kuudennessa kohdassa käsitellään EU:n roolia demokratian tukemisen, suojaamisen ja vahvistamisen suhteen. Tähän liittyen tarkoituksena on muun muassa vahvistaa komission ja parlamentin välistä kumppanuutta sekä siirtyä kohti Euroopan parlamentin täyttä yhteispäätösvaltaa Euroopan unionin neuvoston kanssa. Kärkiehdokasjärjestelmän kehittäminen ennen seuraavia EU-vaaleja vuonna 2024 nostetaan myös esiin. Demokratian suojelemisen näkökulmasta mainitaan muun muassa erilaiset ulkoiset häiriöt kuten valeuutiset ja vihapuhe. Lopuksi von der Leyen esittää eurooppalaisen demokratian toimintasuunnitelmaa, jossa käsitellään ulkoisen vaikuttamisen uhkia EU-vaaleissa.   

Lisätietoa:

Komission poliittiset suuntaviivat


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012