Suomen puheenjohtajakauden virallinen ohjelma on julkaistu – pääprioriteetteja muun muassa kilpailukyky, kansalaisten kokonaisturvallisuus sekä ilmastotoimet

28.06.2019

Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden virallinen ohjelma julkistettiin keskiviikkona 26.6. Ohjelma on otsikoitu: Kestävä Eurooppa – Kestävä tulevaisuus, ja sen pääprioriteetteihin lukeutuvat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n vahvempi asema globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen. Suomen puheenjohtajuuskausi alkaa 1.7.2019 ja päättyy 31.12.2019.

Suomen puheenjohtajaohjelma korostaa yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta Euroopan unionin toiminnan kulmakivenä, jonka ytimessä ovat riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet. Lisäksi ohjelmassa painotetaan sosiaalisempaa ja kilpailukykyisempää EU:ta, joiden osalta nostetaan esiin muun muassa eurooppalaisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen ja digitalisaation, tekoälyn sekä data- ja alustatalouden tukeminen. Kolmanneksi ohjelmassa keskitytään kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaamiseen, joka sisältää perinteisen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön lisäksi myös erilaiset nopeasti kehittyvät uhat, kuten kyber- ja hybridiuhat. Ohjelman prioriteeteissa painotetaan myös ilmastonmuutokseen vastaavia toimia. Kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tasapainon kautta yhteiskunnan toiminnasta halutaan ilmastoneutraalia. Siirtyminen ilmastoneutraaliin Eurooppaan edistää myös talouskasvua sekä kilpailukykyä. Bio- ja kiertotalous nähdään ratkaisujen tarjoajina, luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Ohjelmassa tunnistetaan myös Arktisen alueen kasvanut merkitys, muun muassa lisääntyvien taloudellisten aktiviteettien sekä liikenneyhteyksien avautumisen seurauksena. Tämän vuoksi arktisella alueella on yhä suurempi merkitys EU:n tulevaisuudelle. Ohjelmassa painotetaan, että ilmastonmuutoksen hillintä on oltava arktisen politiikan keskiössä. Siinä linjataan myös, että EU:n tulee panostaa muun muassa arktiseen tutkimukseen ja innovaatioihin sekä kestävään taloudelliseen toimintaan infrastruktuurin, liikenteen ja energiasektorin aloilla.

Lopuksi ohjelmassa tuodaan esiin tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen liittyviä näkökulmia. Neuvoston neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027 yritetään viimeistellä Suomen puheenjohtajakaudella. Suomi pyrkii edistämään myös sektoriasetusehdotusten käsittelyä puheenjohtajakautensa aikana mahdollisimman pitkälle. Suomi työskentelee ohjelmansa mukaan vahvasti sen puolesta, että tuleva ja nykyaikaistettu rahoituskehys toteuttaa tehokkaasti EU:n poliittisia prioriteetteja.

Puheenjohtajakauden aikana Suomi toimii puheenjohtajana Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa sekä Suomessa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa. Lisäksi Suomen kauden ohjelmassa on kuusi epävirallista ministerikokousta sekä useita virkamiestason kokouksia Helsingissä Finlandia-talossa. Lisäksi puheenjohtajakauden kontekstissa järjestetään useita tapahtumia eri teema-alueilta. Lue lisää

Lisätietoa:

Suomen puheenjohtajaohjelma

Virallinen lehdistötiedote aiheesta


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012