Euroopan komissio julkaisi vuoden 2019 maakohtaiset talouspoliittiset suositukset – Suomelta edellytetään lisäpanostusta tutkimukseen ja innovointiin

07.06.2019

Komissio esitteli 5. kesäkuuta uudet vuoden 2019 maakohtaiset suositukset, jotka koskevat jäsenvaltioille suunnattuja talouspoliittisia ohjeita seuraavalle 12 – 18 kuukaudelle. Suositusten avulla jäsenvaltiot voivat vastata niitä koskeviin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin sekä saavuttaa keskeisiä yhteisiä politiikkatavoitteita. Vuoden 2019 suosituksissa on annettu entistä enemmän huomiota investoinneille sekä alueellisille eroille. Tämä painotus liittyy aiemmin vuonna 2019 komission julkaisemiin maaraportteihin sekä niissä esiteltyihin analyyseihin eri jäsenmaiden investointitarpeista sekä investointeja koskevista pullonkauloista.

Suomea koskevien huomioiden osalta komissio nostaa esiin, että vuoden 2018 vahvasta talouskasvusta seuranneesta työmarkkinoiden nopeasta elpymisestä huolimatta Suomen taloudessa alkaa näkyä varhaisia merkkejä tilanteen kiristymisestä. Lisäksi työllisyysaste on edelleen muita Pohjoismaita alhaisempi. Komissio painottaa Suomea koskevien suositusten osalta lisäpanostusten merkitystä tutkimukseen ja innovointiin, joiden avulla pystytään vastaamaan Suomen kasvupotentiaaliin liittyviin haasteisiin. Suosituksissa huomioidaan lisäksi se, että energiaintensiivisten tuotannonalojen sekä liikennesektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on olemassa kasvava tarve yksityisen ja julkisen sektorin investointien lisäykselle. Lopuksi esiin nostetaan väestön ikääntymistä ja pitkäaikaishoidon kustannuksia koskevat ongelmat erityisesti julkisen talouden pitkän aikavälin kehitykselle.

Seuraavassa vaiheessa Euroopan unionin neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset. Jäsenvaltioiden ministerit keskustelevat suosituksista, jonka jälkeen jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyvät ne. Suositusten hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioiden on otettava suositukset huomioon kansallisessa talous- ja finanssipolitiikassaan. Suositukset sekä maaraporteissa esitetty analyysi otetaan huomioon tulevan ohjelmakauden koheesiopolitiikan rahastojen suunnittelussa vuosina 2021 – 2027.  

Lisätietoa:

Suomea koskevat talouspoliittiset suositukset

Komission lehdistötiedote vuoden 2019 ohjausjakson kevätpaketista


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012