Euroopan komissio julkaisi raportin paremman sääntelyn periaatteiden toteutumisesta – edistysaskeleita otettu kansalaisten ja muiden sidosryhmien osallistumisessa sääntelyprosessiin

17.05.2019

Junckerin komissio otti vuonna 2015 sääntelyn parantamisen yhdeksi keskeisimmistä tehtävistään. Paremmalla sääntelyllä pyritään varmistamaan, että lainsäädäntö on kustannustehokas, rakentuu faktojen pohjalle sekä pyrkii saamaan kansalaisia ja muita sidosryhmiä mukaan lainsäädäntöprosessiin sitä hyödyttävällä tavalla. Huhtikuussa 2019 julkaistussa raportissa arvioidaan sitä, kuinka paremman sääntelyn agenda (Better Regulation Agenda) on kehittänyt lainsäädäntöä, ja minkälaisia uudistuksia agenda on tuonut mukanaan.

Euroopan komissio toteaa tiedotteessaan, että agendan avulla on menestyksekkäästi saatu vietyä paremman sääntelyn periaatteita osaksi päätöksentekoprosessia. Junckerin komissio on pyrkinyt toiminnassaan keskittymään ainoastaan niihin sektoreihin, joiden suhteen EU pystyy toimimaan arvoa lisäävällä tavalla taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä näkökulmista katsoen. Keskeistä on myös turhien kustannusten välttäminen. Kansainvälisesti esimerkiksi OECD on huomioinut uudistukset, ja se arvioi Euroopan unionin lainsäädäntöpolitiikan yhdeksi parhaista vuonna 2018.

Raportista saatavien tietojen ja kokemusten pohjalta komissio pyrkii jatkamaan paremman sääntelyn toteuttamista. Päätöksentekoprosessin avaaminen on eräs raportin keskeinen teema. Tähän liittyen komissio on järjestänyt yli 400 julkista kuulemista, joista esimerkiksi kesäaikaa koskeva julkinen kuuleminen sai noin 4.6 miljoonaa vastausta. Lisäksi komission Kerro mielipiteesi –portaali, jonka tarkoituksena on mahdollistaa eurooppalaisille päätöksentekoprosesseihin osallistuminen, keräsi vuonna 2018 melkein 900 000 kävijää.

Raportissa nostetaan esiin myös hiljattain perustettu sääntelyntarkastelulautakunta (Regulatory Scrutiny Board). Lautakunnan tehtävänä on tukea poliittista päätöksentekoprosessia tuottamalla arvioita sääntelystä ja sen mahdollisista vaikutuksista. Lautakunta julkaisee vuosittain raportin, jonka tarkoituksena on pitää yllä lainsäädäntöä tukevien arvioiden laatuvaatimuksia.  

Lisäksi unionin lainsäädäntöä on pyritty muokkaamaan tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Tähän liittyen komissio on tehnyt noin 150 aloitetta, joiden tarkoituksena on pienentää tarpeetonta hallinnollista taakkaa, mutta samanaikaisesti tukea keskeisten politiikkaohjelmien toteutumista. Lisäksi niin kutsutun REFIT-alustan avulla kansalaisyhteiskunnalta voidaan kerätä tehokkaammin palautetta sen osalta, että kuinka nykyisiä unionin lakeja voitaisiin entisestään kehittää.

Raportissa nostettiin esiin myös se, että sidosryhmien tietoisuus keinoista vaikuttaa Euroopan komission päätöksentekoon on edelleen suhteellisen matalalla. Lisäksi tavasta, jolla komissio tiedottaa julkisten kuulemisten tuloksista, vaadittiin lisää avoimuutta. Raportissa huomioitiin myös haasteet liittyen tiedonvaihtoon paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. Tähän liittyen alueiden komitea käynnisti RegHub –pilotin (Network of Regional Hubs for EU Policy Implementation Review), jonka tarkoituksena on mahdollistaa EU-lainsäädännön toimeenpano käytännön tasolla. Lue lisää

Lisätietoa:

Komission tiedote aiheesta

Raportti kokonaisuudessaan


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012