EU:n yhteistä arktista politiikka koskeva arktinen tiedonanto on julkaistu

27.04.2016

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet ehdotuksen EU:n arktisesta tiedonannosta EU:n yhteiseksi politiikaksi arktisella alueella. Tiedonannolla ohjataan Euroopan unionin toimia arktisella alueella. Tiedonanto perustuu EU:n jäsenvaltioiden arktista aluetta koskevaan politiikkaan ja täydentää sitä. Esimerkiksi Suomella on Arktisen neuvoston jäsenvaltiona myös oma, kansallinen arktinen toimintakehys.

Euroopan unioni tehostaa alueella jo käynnissä olevia toimiaan ja sitoumuksiaan useilla toimilla, joissa keskitytään etenkin ilmastonmuutoksen torjuntaan, ympäristön suojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kaikilla painopistealoilla kiinnitetään erityistä huomiota tutkimukseen, tieteeseen ja innovointiin. Euroopan unioni tulee jatkossakin tukemaan arktista tutkimusta Horisontti 2020 -ohjelman kautta kuten aiemmin. Esimerkiksi nykyisessä, vuosien 2016-2017 -työohjelmassa on allokoitu noin 40 miljoonaa euroa arktiselle tutkimukselle. Myös arktisen tutkimuksen keskeistä EU-PolarNet -aloitetta tuetaan.

EU:n arktisen alueen kestävä talouskehitys kohtaa erityisiä haasteita johtuen muun muassa harvasta asutuksesta. Alueella on selkeitä infrastruktuuripuutteista esimerkiksi tie-, raide- ja lentoliikenteessä sekä telekommunikaatiossa. Tiedonanto ottaakin esille esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahaston, jonka tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää rajat ylittävissä infrastruktuurihankkeissa. Suomi, Ruotsi ja Norja kuuluvat myös Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T), jonka tehtävänä on tukea rajat ylittäviä infrastruktuurihankkeita ja luoda kattava eurooppalainen liikenneverkko. Tämän puitteissa pääsy Jäämerelle on tiedonannossa nostettu erityisesti esille. Kulkuyhteyksiä TEN-T -satamien (Luulaja, Kemi, Oulu, Narvik ja Hammerfest) välillä voitaisiin kehittää sekä maalla että merellä.

Euroopan komissio myös perustaa kansallisista, alueellisista ja paikallisista viranomaisista koostuvan Euroopan arktisten toimijoiden foorumin (European Arctic Stakeholder Forum). Foorumin tavoitteena on identifioida alueen tärkeimmät sijoitus- ja tutkimuskohteet sekä auttaa parantamaan koordinaatiota EU:n eri rahoitusinstrumenttien välillä, jotta niitä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää arktisten alueiden kehittämisessä. Foorumin työtä tukee nyt perustettava arktisten alueiden paikallisten, aluekehitysohjelmia toimeenpanevien viranomaisten verkosto, jota valmistelee Interreg Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelma.  Verkosto mahdollistaa parhaiden käytänteiden ja tiedon vaihdon, suunnittelee ja koordinoi hakuja ja valvoo ohjelmien toimeenpanon vaikuttavuutta alueella. Tämä työ on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2017. Komissio kuitenkin tukee työn jatkamista myös tämän jälkeen rahoittamalla vuosittaisen Arktisten toimijoiden konferenssin jossain Euroopan arktisen alueen kaupungissa.

Näiden toimien lisäksi komissio suosittelee sekä neuvostolle että parlamentille, että ne harkitsisivat perustavansa arktisia asioita ja pohjoista yhteistyötä käsittelevän työryhmän (Working Party). Tämä vahvistaisi pohjoisten asioiden merkittävyyttä kaikissa Euroopan Unionin instituutioissa.

Lisätietoja:

Komission tiedote

Linkki tiedonantoon

Kysymyksiä ja vastauksia tiedonannon sisällöstä


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012