Komissio julkisti ensimmäiset konkreettiset aloitteet Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

29.05.2017

Euroopan komissio on hyväksynyt huhtikuussa 2017 ehdotuksensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi. Pilarissa esitetään 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä. Pilarin on tarkoitus antaa suuntaa uudelle lähentymisprosessille, joka parantaa työ- ja elinoloja Euroopassa.

Pilarissa vahvistetaan EU:n säännöstössä ja kansainvälisessä oikeudessa jo tunnustettuja oikeuksia ja täydennetään niitä uusien realiteettien ottamiseksi huomioon. Pilariin kirjatut periaatteet ja oikeudet rakentuvat kolmen osa-alueen ympärille: yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus. Keskipisteessä on se, miten uuteen kehitykseen työelämässä ja laajemminkin yhteiskunnassa olisi vastattava, jotta voidaan lunastaa perussopimuksissa annettu lupaus erittäin kilpailukykyisestä sosiaalisesta markkinataloudesta, joka tähtää täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määriteltyjen periaatteiden ja oikeuksien toteuttaminen on komission mukaan jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien yhteinen tehtävä.

Komissio esitti samalla sosiaalisten oikeuksien pilarin tueksi konkreettisia lainsäädännöllisiä ja muita toimia. Aiheina ovat esimerkiksi lasten vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapaino, työntekijöille suunnattava tiedotus, sosiaalisen suojelun saatavuus ja työaika. Nämä toimet kuvaavat sekä pilariin kuuluvien kysymysten luonnetta että sitä, miten pilarin periaatteet ja oikeudet voidaan panna täytäntöön.

Nyt ehdotettujen toimien tarkoituksena on erityisesti parantaa miesten mahdollisuuksia pitää isyyslomaa ja osallistua hoitovelvollisuuksiin sekä parantaa naisten osallistumismahdollisuuksia työmarkkinoille. EU-tasolla jäsenvaltiot menettävät komission mukaan naisten ja miesten työllisyyserojen vuoksi 370 miljardia euroa vuodessa.

Pilari antaa pohjaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä tehtävälle työlle ja Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelylle. Pilarin odotetaan mahdollistavan uusi lähentyminen Euroopan talous- ja rahaliiton piirissä. Osa siihen kirjatuista periaatteista ja oikeuksista voisi toimia komission mukaan pohjana entistä sitovammille normeille euroalueella. Jatkossa voidaan komission vuotuisten työohjelmien osana esittää lisää EU:n tason lainsäädännöllisiä tai muita toimia. Pilarin monien keskeisten osatekijöiden toteuttamista varten osoitetaan rahoitusta EU:n eri rahastoista, eritoten Euroopan sosiaalirahastosta. Jos komission ehdotus hyväksytään neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, se voisi tuoda muutoksia myös Suomen lainsäädäntöön.

Sosiaalinen ulottuvuus osana EU:n tulevaisuutta

Komissio on aiemmin keväällä julkaissut Valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta, jossa käsiteltiin viittä skenaarioita EU:n kehittämiseksi. EU:n tulevaisuutta koskevaa keskustelua pohjustetaan myös temaattisilla pohdinta-asiakirjoilla. Toistaiseksi on julkistettu sosiaalista ulottuvuutta ja globalisaatiota koskevat pohdinta-asiakirjat. Lisäksi julkistettavaksi odotetaan myös talous- ja raha-liittoa, eurooppalaista puolustusta ja EU:n varainkäyttöä koskettavat asiakirjoja.

Sosiaalista ulottuvuutta pohdinta-asiakirjalla Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta komission tarkoitus on käynnistää kansalaisten, työmarkkinaosapuolten, EU:n toimielinten sekä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa pohdinta, jonka tavoitteena on kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja haasteisiin, joita Euroopan yhteiskunnat ja kansalaiset kohtaavat tulevina vuosina. Asiakirjassa selvitellään myös, missä määrin EU:n tulisi osallistua näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Asiakirjassa käsitellään kolmea mahdollista skenaariota:

1)      Sosiaalinen ulottuvuus rajoitetaan koskemaan ainoastaan vapaata liikkuvuutta

2)      Halukkaat tekevät enemmän sosiaaliasioissa

3)      27 jäsenvaltion EU syventää sosiaalista ulottuvuutta yhdessä

Lisätietoja:

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta

Pohdinta-asiakirja Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012